Better Biomass erkenning update

2018-04-16

Het herziene Better Biomass schema is in april 2017 gelanceerd, voortbordurend op de tweede editie van NTA 8080 die de eisen aan duurzaamheid en ketenbeheer voor biomassa voor energietoepassing en biobased producten beschrijft. Better Biomass is zodanig opgesteld dat het ook kan worden toegepast om aan te tonen aan wettelijke eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa te voldoen. Het betreft de Europese richtlijn betreffende hernieuwbare energie (RED) voor biotransportbrandstoffen en vloeibare biomassa, en de Nederlandse regeling betreffende conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. In beide situaties behoren autoriteiten Better Biomass as vrijwillig schema te erkennen. Dit artikel geeft een update over deze erkenningsprocessen.

Richtlijn hernieuwbare energie (RED)

Better Biomass is bij de Europese Commissie ingediend om opnieuw te worden erkend als vrijwillig schema om aan te tonen aan de relevante eisen in de RED te voldoen. Deze erkenningsprocedure blijkt een langdurig proces te zijn. Ondertussen is de huidige erkenning (van 2012) verlopen, maar wordt deze nog steeds geaccepteerd door de autoriteiten in de lidstaten waar Better Biomass wordt toegepast door middel van tijdelijke verlengingen.

De technische beoordeling van het herziene Better Biomass schema is afgerond, wat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de schemadocumenten door het opnemen van ‘RED terminologie’ in plaats van verwijzingen naar de documenten waar deze informatie is opgenomen. Momenteel loopt de interne procedure en wordt het definitieve besluit voor het einde van juni 2018 verwacht.

Wanneer de Europese Commissie het herziene Better Biomass schema als vrijwillige schema heeft erkend, dan geldt deze versie ook voor organisaties die onder de RED hun activiteiten uitvoeren. Dit houdt in dat ze dan ook moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer zoals opgenomen in de tweede editie van NTA 8080 bij hun volgende reguliere opvolgingsaudit. Voor andere organisaties is het herziene Better Biomass schema reeds van toepassing.

Regeling duurzaamheid van vaste biomassa

Als onderdeel van het Energie Akkoord zijn de energiesector, NGO’s en overheid een set van duurzaamheidseisen voor vaste biomassa voor energietoepassingen overeengekomen, waaraan moet worden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze duurzaamheidseisen zijn opgenomen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, die sinds 1 januari 2018 in werking is getreden.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding heeft er al een beoordeling plaatsgevonden. Better Biomass heeft inmiddels de formele aanvraag ingediend om onder deze regeling te worden erkend. De bevindingen van de eerdere beoordeling zijn meegenomen in de toegezonden schemadocumenten. Een belangrijk aspect betreft de definitie van de verschillende biomassacategorie├źn die in de regeling wordt gehanteerd om onderscheid te kunnen maken in de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen afhankelijk van de biomassacategorie. Deze verduidelijking is nu ook opgenomen in de Better Biomass schemadocumenten.

Volgens de procedure neemt de beoordeling vanaf de externe inbreng door stakeholders tot en met het advies van de adviescommissie aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 22 weken in beslag. Gebaseerd op dit tijdschema wordt dit advies uiterlijk in september 2018 verwacht. Better Biomass was het eerste schema dat afgelopen jaar de documenten voor de eerste beoordeling had ingediend.

Ontmoet Better Biomass op Argus Biomass

De bijgewerkte Better Biomass schemadocumenten worden binnenkort gepubliceerd, zodat ze ook van kracht worden voor bestaande en nieuwe Better Biomass certificaathouders. De certificaathouders ontvangen hierover meer informatie over de wijzigingen en de mogelijke impact binnen hun huidige scope van certificatie.

Better Biomass schemamanager Jarno Dakhorst is aanwezig op de Argus Biomass conferentie, die van 17 t/m 19 april 2018 plaatsvindt in London. Deelnemers aan Argus Biomass kunnen hem daar ontmoeten voor een gesprek over de wijze waarop Better Biomass kan bijdragen aan het meer duurzaam en transparant maken van hun business.