Better Biomass ontvangt positieve beoordeling om naleving van RED II aan te tonen

2021-07-20

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn bevat duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en eisen aan het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2). Bedrijven actief op het gebied van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen (vaste en gasvormige biomassa) moeten voldoen aan deze wettelijke eisen.

Better Biomass heeft een positieve technische beoordeling van de Europese Commissie. Dit betekent dat bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen dat ze voldoen aan de relevante RED II vereisten, zodat hun biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen in aanmerking komen om mee te tellen in het vaststellen van de (nationale) hernieuwbare energiedoelstelling. De Europese Commissie erkent momenteel officiëel geen vrijwillige schema’s in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 in afwachting van de afronding van de Uitvoeringswet met regels om duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria en criteria voor laag-risico indirect landgebruiksverandering te verifiëren (naar verwachting eind 2021). In de tussentijd kunnen bedrijven gebruik blijven maken van Better Biomass om wettelijke naleving aan te tonen.

Better Biomass start een volledige herzieningsproces van haar schema op om het Interpretatieddocument te integreren in de bijbehorende schemadocumenten (ofwel NTA 8080-1, NTA 8080-2 en NCS 8080) om de gebruiksvriendelijkheid en praktische toepasbaarheid te vergroten, alsook om de (niet-wettelijke) duurzaamheidscriteria tegen het licht te houden om hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen te stimuleren als onderdeel van de uitrol van de (ciruclaire) bio-economie en ter ondersteuning van het ‘Fit for 55’ pakket.