Better Biomass goedgekeurd voor conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

2018-11-20

Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen.

In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord. Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie door middel van bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk deze set aan voorwaarden overeengekomen. Aan de hand van certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Schemabeheerders kunnen hun certificatieschema ter beoordeling aanbieden aan de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE). Deze adviescommissie brengt vervolgens advies uit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het (gedeeltelijk) goedkeuren van het systeem.

Reikwijdte goedkeuring

In de Regeling worden vijf biomassacategorieën onderscheiden, variërend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De van toepassing zijnde duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass is voor alle biomassacategorieën en voor alle duurzaamheidseisen goedgekeurd. Op een onderdeel is nog een aanpassing nodig. Dit betreft het expliciet vermelden dat aan de in de Regeling opgenomen definitie van beschermde soorten is beoordeeld. Met deze goedkeuring kunnen biomassaproducenten wereldwijd onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie.

Better Biomass is niet alleen van toepassing op vaste biomassa, maar ook op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.