Better Biomass als eerste certificatieschema ingediend bij adviescommissie onder Energieakkoord

2017-08-25

Better Biomass heeft als eerste certificatieschema gebruik gemaakt van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om te worden beoordeeld tegen de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals overeengekomen in het Energieakkoord. De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) beoordeelt het schema. Stakeholders kunnen tot en met 11 september 2017 hun externe commentaar inbrengen.

Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie door middel van bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk voorwaarden overeengekomen waaraan deze biomassa moet voldoen ten aanzien van duurzame herkomst en traceerbaarheid. Aan de hand van certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Beheerders van certificatie- en verificatieschema’s kunnen hun systemen indienen voor beoordeling door de ADBE. Energiebedrijven kunnen vervolgens (voor deelaspecten) gebruik maken van erkende schema’s.

Externe inbreng

De procedure van de ADBE voorziet in de mogelijkheid dat stakeholders inbreng kunnen leveren op de adviesaanvraag. De ADBE is hierbij met name op zoek naar onderbouwde feiten en ervaringen over het in de praktijk functioneren van het ingediende schema. Voor Better Biomass kunnen stakeholders hun inbreng tot en met 11 september 2017 aanleveren via de website van ADBE. Om meegenomen te worden door de ADBE moet de externe inbreng voldoen aan een aantal voorwaarden die ook staan vermeld op de website.

Better Biomass

Bij de herziening van NTA 8080 is rekening gehouden met de ontwikkelingen onder het Energieakkoord. De twee delen van NTA 8080 beschrijven de duurzaamheidseisen en de eisen aan ketenbeheer voor biomassa voor energietoepassingen en biobased producten. Bedrijven moeten aan de eisen in NTA 8080 voldoen om in aanmerking te komen voor het Better Biomass certificaat. De beoordelingsmethode door certificatie-instellingen en de certificatiecriteria zijn opgenomen in het Better Biomass certificatieschema. Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is in april gepubliceerd.

Meer informatie

Op www.betterbiomass.com is meer informatie te vinden over het certificatiesysteem en de onderliggende documenten. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.