Better Biomass erkend door Europese Commissie

2018-12-06

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

In Richtlijn 2009/28/EG, beter bekend als de ‘Renewable Energy Directive (RED)’ worden eisen gesteld om de duurzame herkomst van biomassa te borgen voor de productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Deze eisen hebben betrekking op reductie van broeikasgasemissies, bescherming van gebieden met een hoge biodiversiteit en koolstofvoorraden, en traceerbaarheid en transparantie in de keten.

De RED-eisen zijn opgenomen in NTA 8080-1:2015 (duurzaamheid) en NTA 8080-2:2015 (ketenbeheer). Met Better Biomass worden bedrijven beoordeeld of ze voldoen aan de NTA 8080 eisen. Bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen aan de RED te voldoen. Hiermee mogen hun producten meetellen in de doelstelling voor duurzame energie. Het uitvoeringsbesluit van deze nieuwe erkenning treedt op 18 december 2018 in werking.

Tweede erkenning op rij

In november 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat het Better Biomass certificatieschema goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’.

Better Biomass is van toepassing op vaste, vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen. Met de twee wettelijke erkenningen heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa op onafhankelijke wijze te borgen.