Category Archives: Dutch-newsitem

All dutch newsitems

Goedkeuring Interpretatiedocument No 8

We zijn verheugd u te informeren dat de Minister voor Klimaat en Energie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) het interpretatiedocument No8 van Better Biomass heeft goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking. Het interpretatiedocument No 8 is per 1 februari van toepassing voor alle audits. U vindt dit interpretatiedocument en een ‘red line’ versie op de website onder Huidige certificatiedocumenten.

Formeel zijn ook de interpretatiedocumenten No 6 en 7 goedgekeurd, maar No 8 is het actuele document en vervangt deze voorgaande versies.

Status RED II Erkenning

Op 3 februari heeft de RED II Committee on the Sustainability of Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels een positief advies gegeven over de besluiten om Better Biomass en 12 andere vrijwillige regelingen te erkennen. De Commissie stelt op haar website te verwachten dat de formele goedkeuring en publicatie van deze besluiten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden.

Herziening Better Biomass

Wij beseffen ons dat door de verschillende goedkeuringsprocedures het interpretatiedocument zeer complex is geworden. Daarom voeren wij dit jaar, na afronding van alle erkenningsprocedures, een herziening uit waarbij het Interpretatiedocument wordt opgenomen in de NTA 8080 reeks en het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080).

Oproep deelname herziening Better Biomass schema als onderdeel van duurzaamheidskader voor biogrondstoffen

Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van biogrondstoffen voor energietoepassingen en biobased producten kan worden aangetoond. Met Better Biomass kan onder meer worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) en Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. De Better Biomass schemadocumenten worden herzien. De vele interpretaties worden in NTA 8080 en NCS 8080 geïntegreerd om de bruikbaarheid te vergroten. Ook worden de (niet-wettelijke) duurzaamheidseisen tegen het licht gehouden met het oog op het duurzaamheidskader voor biogrondstoffen.

Better Biomass (NTA 8080) certificatie is sinds 2009 mogelijk. Sindsdien is veel veranderd en zijn de schemadocumenten die certificatie mogelijk maken aangepast om aan te sluiten op het wettelijk kader en op andere inzichten wat als duurzaam geproduceerde biogrondstoffen wordt beschouwd. De laatste edities van NTA 8080-1 met duurzaamheidseisen en NTA 8080-2 met eisen aan ketenbeheer dateren van december 2015. Het document met de spelregels voor certificatie, NCS 8080, dateert van augustus 2018. Door middel van interpretaties die zijn vastgelegd in het Interpretatiedocument, is geborgd dat het Better Biomass schema actueel blijft. Het Interpretatiedocument is een omvangrijk document geworden. Met de herziening van NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08, wordt beoogd om met een schoon interpretatiedocument te beginnen.

Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Het gebruik van biogrondstoffen voor energietoepassing is een veel besproken onderwerp. Better Biomass is al van toepassing op biobased producten en omvat een rapportageverplichting op het gebied van grondstofefficiëntie. De SER heeft afgelopen jaar het advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor inzet van biogrondstoffen’ uitgebracht, waar het demissionair kabinet nu werkt aan de uitwerking hiervan. In het recent gepresenteerde ‘Fit for 55’ klimaatpakket van de Europese Commissie, is ook een rol weggelegd voor biogrondstoffen. Hieraan worden strikte voorwaarden gehanteerd bij inzet van (houtige) biomassa voor energie en wordt ingezet op zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biogrondstoffen (cascadering). De herziening van het Better Biomass schema beoogt ook om concreet invulling te geven aan een dergelijk duurzaamheidskader.

Deelname aan herziening

Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een e-mail aan info@betterbiomass.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er wordt eerst gewerkt aan de Engelstalig versie van de schemadocumenten om ook experts van andere landen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan de herziening. De eerste (online) vergadering is voorzien in september 2021.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, Better Biomass schemamanager via e-mail info@betterbiomass.com of telefoon 015 2 690 326.

Better Biomass ontvangt positieve beoordeling om naleving van RED II aan te tonen

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn bevat duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en eisen aan het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2). Bedrijven actief op het gebied van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen (vaste en gasvormige biomassa) moeten voldoen aan deze wettelijke eisen.

Better Biomass heeft een positieve technische beoordeling van de Europese Commissie. Dit betekent dat bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen dat ze voldoen aan de relevante RED II vereisten, zodat hun biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen in aanmerking komen om mee te tellen in het vaststellen van de (nationale) hernieuwbare energiedoelstelling. De Europese Commissie erkent momenteel officiëel geen vrijwillige schema’s in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 in afwachting van de afronding van de Uitvoeringswet met regels om duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria en criteria voor laag-risico indirect landgebruiksverandering te verifiëren (naar verwachting eind 2021). In de tussentijd kunnen bedrijven gebruik blijven maken van Better Biomass om wettelijke naleving aan te tonen.

Better Biomass start een volledige herzieningsproces van haar schema op om het Interpretatieddocument te integreren in de bijbehorende schemadocumenten (ofwel NTA 8080-1, NTA 8080-2 en NCS 8080) om de gebruiksvriendelijkheid en praktische toepasbaarheid te vergroten, alsook om de (niet-wettelijke) duurzaamheidscriteria tegen het licht te houden om hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen te stimuleren als onderdeel van de uitrol van de (ciruclaire) bio-economie en ter ondersteuning van het ‘Fit for 55’ pakket.

Interpretatiedocument Nr 6 gepubliceerd met oog op RED II

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2009/28/EG (ook bekend onder RED I) en Richtlijn (EU) 2015/1513 (ook bekend onder ‘ILUC Directive’). Organisaties die opereren binnen de werkingssfeer van RED II moeten vanaf die datum voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), de drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2) in Richtlijn (EU) 2018/2001.

Better Biomass, evenals verscheidene andere vrijwillige regelingen, zit in het proces om te worden erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de voornoemde wettelijke eisen. Als onderdeel van dit erkenningsproces heeft Better Biomass de schemadocumenten bijgewerkt, in het bijzonder haar interpretatiedocument die de interpretaties behandeld voor afstemming op de RED II eisen en de daaraan gerelateerde conformiteitsbeoordelingsactiviteiten. Interpretatiedocument Nr 6 is op 1 juli 2021 gepubliceerd om Better Biomass certificaathouders te ondersteunen om ‘RED II proof’ te worden. Better Biomass certificaathouders hebben hierover bericht ontvangen dat ook een RED II impactbeoordeling omvat. Aangezien Better Biomass voornamelijk wordt gebruikt door organisaties die reststromen inzamelen, verwerken, verhandelen en/of valoriseren wordt de impact in de meeste gevallen als beperkt beschouwd.

Better Biomass heeft nagenoeg de technische beoordeling als onderdeel van het erkenningsproces afgerond. De laatste openstaande punten komen aan bod in Interpretatiedocument Nr 7. Nadat deze technische beoordeling is afgerond, wordt het volledig pakket aan schemadocument bij de Europese Commissie ingediend om de formele erkenning op te starten. Parallel hieraan zal Better Biomass de formele herzieningsprocedure voor NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08 opstarten om de laatste versie van het Interpretatiedocument te integreren in deze schemadocumenten. Deze integration zal de eenduidigheid van de eisen verbeteren en de toepasbaarheid van de schemadocumenten vergroten. De herziening wordt ook aangegrepen om andere duurzaamheidsaspecten die niet zijn gedekt door RED II te beoordelen als ook ander toepassingen zoals bio-based materialen en producten en cascadering om hoogwaardige toepassingen te stimuleren. Belanghebbenden kunnen aan dit herziengsproces deelnemen door hun interesse kenbaar te maken per e-mail aan info@betterbiomass.nl.

Geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten goedgekeurd in kader van SDE+ subsidie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten  goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking.

De geactualiseerde schemadocumenten betreffen Interpretatiedocument N⁰ 5 en Handboek NEN schemabeheer versie 7.1. Met de goedkeuring van Interpretatiedocument N⁰ 5 is de kwestie met betrekking tot de kruisverwijzingen tussen de NTA 8003:2017 classificatie van biomassa en de biomassacategorieën gehanteerd in voornoemd besluit opgelost door de tabel met kruisverwijzingen te vervangen met een verwijzing naar “Leidraad biomassa classificeren: categorieën en NTA 8003 codes binnen de SDE+ – Handreiking voor energieproducenten en conformiteitsbeoordelingsinstanties” die beslisbomen bevat en verwijzingen geeft naar de classificatie zoals toegepast in NTA 8003:2017. Aangehecht is een versie van Interpretatiedocument N⁰ 5 met de wijzingen gemarkeerd ten opzichte van voorgaande versie. Verder heeft NEN Schemabeheer de algemene procedures bijgewerkt om te voldoen aan de eisen in NTA 8813:2017, Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.

Better Biomass kan worden gebruikt als certificatieschema om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energietoepassingen zoals overeengekomen onder het Energieakkoord. Dit bewijs van conformiteit is belangrijk om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie. Meer informatie over de SDE+ regeling is beschikbaar op de website van RVO.nl.

Better Biomass spreekt tijdens Webinar CO2 prestatie van bio-energie

Op 27 maart 2020 organiseert het Platform Bio-Energie zijn eerste webinar. Deze webinar staat in het teken van CO2-prestatie van bio-energie. Het bepalen van de CO2-prestatie is een belangrijk aspect om de duurzaamheid van biomassa te bepalen. Voor de inzet van bio-energie, moet door gebruik van biomassa een forse reductie van CO2-emissies ten opzichte van de fossiele referentie worden gehaald.

Jarno Dakhorst, schemabeheerder van het Better Biomass certificatieschema, is een van de sprekers tijdens deze webinar. Hij geeft een toelichting op de wijze waarop binnen Better Biomass de broeikasgasberekeningen moeten worden uitgevoerd en op welke wijze informatie door de keten moet worden doorgegeven, zodat de eindgebruiker de CO2-prestatie kan bepalen en kan toetsen of deze binnen de eisen vallen om biomassa als duurzaam aan te merken.

Meer informatie over deze webinar is te vinden op de website van het Platform Bio-Energie.

Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema’s

Als gevolg van de maatregelen van overheden en organisaties om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051, wat in overeenstemming is met IAF ID3:2011.

NEN hanteert de regels van RvA-T051 (versie 3, laatste update: 22-3-2020) voor de door haar beheerde schema’s, zowel de schema’s die onder RvA accreditatie worden uitgevoerd, als voor de schema’s waarbij dit (nog) niet het geval is. Dit document bevat een samenvatting van en toelichting op deze regels. Daar waar nodig worden voor schema’s de maatregelen aangevuld met additionele procesafspraken. De maatregelen zijn van toepassing zolang de maatregelen van overheden en organisaties in verband met Corona gelden en met een maximum van zes maanden. Na deze periode zullen indien nodig nieuwe uitzonderingsmaatregelen worden vastgesteld.

Definitie buitengewone omstandigheden

De definitie die in het document RvA-T051 en IAF ID3:2011 wordt gehanteerd is de volgende:

Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid

Een omstandigheid buiten de controle van de organisatie, gewoonlijk naar gerefereerd als een “Force Majeure” of een “daad van god”. Voorbeelden zijn oorlog, staking, plunderingen, politieke instabiliteit, geopolitieke spanningen, terrorisme, criminaliteit, pandemie, overstroming, aardbeving, kwaadaardige computer hacking, andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen. (Vertaald uit IAF ID3:2011)

Uitzonderingsmaatregelen

Initiële certificatie en scope uitbreiding
Gedurende de periode waarin vanwege buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden normale werkwijzen, waaronder (praktijk-)examens en on-site auditing niet mogelijk zijn, is het uitvoeren van een volledige initiële certificatie en scope uitbreiding alleen mogelijk indien de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten volledig en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Hercertificering en opvolgingsaudits

Indien hercertificering of opvolgingsaudits als gevolg van de maatregelen niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om audits, (praktijk-)examens en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

 • Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de regeling in dit document van kracht is en indien er echt geen andere optie is.
 • NEN wordt geïnformeerd over verleend uitstel per certificaathouder ten behoeve van het certificaten register.
 • De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en her-certificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de maatregelen dit toelaten.
 • Bij hercertificatie wordt de geldig tot datum van het te verlengen certificaat als basis genomen voor de geldigheid van het nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat zal dus korter geldig zijn.
 • Bij een opvolgingsaudit worden voor de volgende opvolgingsaudit de termijnen weer gehanteerd ten opzichte van de uitgiftedatum van het certificaat, hetgeen kan resulteren in een snellere opeenvolging van opvolgingsaudits.
 • Indien de uitsteltermijn van zes maanden wordt overschreden, krijgt het certificaat de status verlopen.

Alternatieve auditmethoden

Beoordelingen op afstand
Bij certificatieschema’s waar beoordeling op afstand (remote auditing of remote assessment) niet standaard tot de werkwijze behoort, kan NEN toestemming geven om dit toe te staan. Beoordeling op afstand wordt in dat geval alleen tijdelijk toegestaan, zolang deze regeling van kracht is en indien er echt geen andere optie is.

Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand gelden de eisen uit IAF MD 4:2018 met daarbij de volgende (aanvullende) eisen:

 • De instelling of het bedrijf waar de beoordeling op afstand uitgevoerd wordt dient hiermee vooraf akkoord te gaan en er moet overeenstemming zijn over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd.
 • NEN wordt geïnformeerd over het voornemen van een CI om voor een bepaald schema beoordelingen op afstand te gaan uitvoeren.
 • De beoordelingen op afstand moeten zoveel als mogelijk uitgevoerd worden in overeenstemming met het oorspronkelijke auditprogramma.
 • Observaties van locaties en/of (gedrag van) operationele medewerkers/activiteiten kunnen niet op afstand worden uitgevoerd.
 • Interviews van functies waar (gedrags-)observatie niet van toepassing is, bijvoorbeeld “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie, kunnen wel op afstand worden uitgevoerd.
 • Het interview vindt plaats doormiddel van een veilige verbinding, zoals MS Teams of Skype, waarbij er een audio- en videoverbinding is, zodat de auditor(en) en de auditee elkaar goed kunnen zien en horen i.v.m. de verbale en non-verbale communicatie.
 • De CI houdt een volledige registratie bij van acties en afwijkingen van het vastgestelde certificeringsprogramma, samen met de onderbouwing achter beslissingen over genomen acties. Bij schema’s niet onder toezicht van de RvA, worden deze gegevens op verzoek ter inzage gegeven aan NEN.

Uitzonderingsmaatregelen voor ‘RED compliance’

De Europese Commissie heeft alle beheerders van vrijwillige regelingen binnen de werkingssfeeer van Richtlijn 2009/28/EG over het volgende geïnformeerd:

By recertification audits, we specifically mean audits following requests for renewal of certification in the case when an economic operator has already been certified under the voluntary scheme to which the request is addressed but the certificate has recently expired [expired from the 1st of March 2020]/ or is due to expire soon. By surveillance audits, we specifically mean scheduled audits that are carried out between the date of initial audit and the date of the end of validity of the certificate.

Due to the exceptional circumstances resulting from the COVID19 outbreak, we have extended the possibility for recertification and surveillance audits to be conducted remotely by certification bodies if this is possible. This is valid for all regions word-wide. We will allow this exception until the 1st of July 2020. If remote audits are themselves not possible, for instance due to unavailability of auditors, then we will accept the extension of the validity of certificates expired since the 1st of March 2020 up to and including the 1st of July 2020.

After the 1st of July 2020, certification bodies will be required to complement remote audits conducted during the period up to that date with the on-site audits that would have normally been carried out, or to conduct audits (in the case when no audits could be conducted) in line with the usual requirements, within a period of three months.

We will continue to review the situation in due course.

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitzonderingsmaatregelen, stuur een e-mail naar schemabeheer@nen.nl. Voor andere informatie over schemabeheer, ga naar nen.nl/certificatie.

Better Biomass als eerste certificatieschema volledig goedgekeurd betreffende SDE+ subsidie voor bio-energie

Het Better Biomass certificatieschema is nu volledig goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Better Biomass is het eerste certificatieschema met volledige dekking. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen. Dit is ook van belang voor bedrijven die SDE+ subsidie hebben toegewezen of willen aanvragen en hierbij moeten aantonen dat zij aan de wettelijke duurzaamheidseisen voldoen.

In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord (2013) en maken deel uit van de SDE+ subsidieregeling voor duurzame energieproductie. Bedrijven moeten aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen door middel van certificatie en/of verificatie om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie, indien ze biomassa gebruiken voor bij- en meestook in kolencentrales; in ketels ≥ 5 MW stoom uit houtpellets, in branders op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe, of ketels op houtpellets voor stadsverwarming.

Reikwijdte goedkeuring

In de Regeling worden vijf biomassacategorieën onderscheiden, variërend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass ontving in november 2018 al de goedkeuring voor alle biomassacategorieën en voor alle op een na duurzaamheidseisen. Het onderdeel betreffende het expliciet vermelden dat aan de in de Regeling opgenomen definitie van beschermde soorten is beoordeeld behoorde nog meer expliciet te worden gemaakt. Better Biomass heeft met succes zijn schemadocumenten bijgewerkt om deze tekortkoming te sluiten.

Met deze goedkeuring kunnen biomassaproducenten wereldwijd onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie. Better Biomass is niet alleen van toepassing op vaste biomassa, maar ook op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.

Better Biomass heeft bijgewerkte classificatie van biomassa gepubliceerd

Better Biomass maakt gebruik van NTA 8003 om de biomassacategorieën te classificeren die als reststroom (ook aangehaald als ‘residuen en afval’) mogen worden beschouwd. Reststomen hoeven alleen maar te voldoen aan een selectie van duurzaamheidseisen op basis van een op risico-gebaseerde benadering (bijv. geen [indirect] landgebruiksverandering), waarmee ze een geschikte biomassabron vormen voor energietoepassingen en biobased producten. De classificatie van biomassa wordt beschreven in NTA 8080-1:2015, Bijlage D door te verwijzen naar NTA 8003:2008. Intussen is deze uitgave vervangen door NTA 8003:2017. De huidige uitgave van NTA 8003 heeft verscheidene nieuwe biomassacategorieën geïntroduceerd, daar waar andere biomassacategorieën zijn verwijderd of gewijzigd, om in te spelen op marktontwikkelingen.

Sinds 1 januari 2019 maken ook autoriteiten gebruik van NTA 8003:2017 in plaats van NTA 8003:2008. Ook om deze reden is geconcludeerd dat de Better Biomass schemadocumenten behoorden te worden bijgewerkt. In Interpretatiedocument N° 4, gepubliceerd op 1 april 2019, is de classificatie volgens NTA 8003:2017 geïntroduceerd. De herziene categorisatie is besproken tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden en is goedgekeurd door de Better Biomass schemabeheercommissie. Input voor de bijeenkomst met belanghebbenden was een impactbeoordeling die de veranderingen en de mogelijke consequenties beschreef. Tijdens de bijeenkomt is ook overeengekomen dat deze impactbeoordeling publiek beschikbaar zou worden gemaakt. NTA 8003:2017 is kosteloos beschikbaar via de website van NEN .

Better Biomass certificaathouders die worden beoordeeld binnen de reikwijdte van Richtlijn 2009/28/EG (Richtlijn Hernieuwbare Energie / RED) of Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen moeten voldoen aan de biomassa-indeling zoals vastgelegd in betreffende regelgeving. Het Interpretatiedocument bevat informatieve kruistabellen om de wettelijke classificatie te linken aan de classificatie volgens NTA 8003:2017.

Better Biomass ontvangt ook goedkeuring voor afgifte bewijs van afwezigheid doelbewuste bewerking

Voor de productie van biobrandstoffen worden vaak afvalstoffen en residuen ingezet als grondstof. Biobrandstoffen moeten voldoen aan Europees wettelijke duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in de ‘Richtlijn hernieuwbare energie’. Better Biomass is een van de erkende certificatieschema’s om aan te tonen aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. Indien de biobrandstof wordt geproduceerd uit niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige afvalstoffen en residuen, dan moet het duurzaamheidsysteem ook aantonen dat het op de afwezigheid van doelbewuste bewerking toetst. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Better Biomass hierop aanvullend beoordeeld en besloten dit duurzaamheidssysteem goed te keuren voor de afgifte van bewijzen van afwezigheid van doelbewuste bewerking.

Stimuleren gebruik van reststromen

In de ‘Richtlijn hernieuwbare energie’ is een bijlage opgenomen met grondstoffen die als afvalstof of residu worden aangemerkt (ook bekend als bijlage IX). Voor het behalen van de doelstelling van aandeel hernieuwbare energie voor vervoer (10 % in 2020) telt de energie-inhoud van deze materialen dubbel. Verder wordt gebruik van afvalstoffen en residuen aangemoedigd ter voorkoming van inzet van voedselgewassen. Vanwege deze voordelen, kan het voor bedrijven aantrekkelijk worden moedwillig meer van deze materialen te produceren. Om deze reden wordt van duurzaamheidssystemen verwacht dat ze erop toezien dat productieprocessen niet doelbewust worden bewerkt.

Better Biomass toets ook of grondstoffen die worden aangemerkt als reststroom voldoen aan de definitie hiervan. Deze definitie omvat het niet doelbewust bewerken van productieprocessen. In het duurzaamheidssysteem zijn hiervoor ook specifieke regels opgenomen voor de certificatie-instellingen die bedrijven beoordelen. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een Better Biomass certificaat. Het bewijs van afwezigheid van doelbewuste bewerking komt bij Better Biomass tot uitdrukking door een aantekening op het certificaat en in (de samenvatting van) het auditrapport.

Hernieuwbare brandstofeenheden

In Nederland moeten partijen die biobrandstoffen ‘uitslaan’, deze inboeken in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Voor de ingeboekte biobrandstoffen ontvangt de partij hernieuwbare brandstofeenheden (HBE). De benodigde HBE’s neemt jaarlijks toe met een stijgend aandeel hernieuwbare energie. De NEa onderscheidt drie types HBE’s, die gelinkt zijn aan de aard van de grondstoffen. De waarde van een HBE kan verschillen per type. De HBE verkregen uit de inzet van geavanceerde biobrandstoffen is gebaseerd op de materialen in bijlage IX. Een partij kan alleen dergelijke HBE’s ontvangen indien het in het bezit is van een bewijs van afwezigheid van doelbewuste bewerking.