Category Archives: Dutch-newsitem

All dutch newsitems

Ontmoet NEN op World Bio Markets 2019

NEN is Bronze-sponsor van de 14e jaarlijkse World Bio Markets – de toonaangevende ontmoetingsplek voor de biobased economie. Dit evenement vindt plaats in de Passenger Terminal in Amsterdam (NL) van 1 tot 3 april 2019. NEN is aanwezig met een stand en zal een ronde tafel modereren in de sessie ‘Building a bio-based industry’.

NEN is niet alleen schemabeheerder van Better Biomass certificatie, maar ook van Bio-based content certificatie die onafhankelijke beoordeling van claims over het biogeen gehalte van producten mogelijk maakt om business-to-business en business-to-consumer communicatie transparanter te maken. Bovendien heeft NEN leidende posities in Europese normalisatie op het gebied van biobased producten (CEN/TC 411), algen en algenproducten (CEN/TC 454) en duurzaamheidscriteria voor biomassa (CEN/TC 383) en in internationale normalisatie op het gebied van chain of custody (ISO/PC 308). Verder is NEN betrokken bij verschillende (Europese) pre- en co-normatieve onderzoeksprojecten gericht op het bevorderen van innovatie en marktintroducties om de (circulaire) bio-economie te versnellen.

Deelnemers aan World Bio Markets 2019 hebben de mogelijkheid om NEN-collega’s te ontmoeten om meer te leren over hoe normalisatie en certificatie hun bedrijf verder op weg kan helpen. Ook tijdens de ronde-tafelsessie getiteld “Shaping the bio-based economy: fostering innovation and market introductions with standardisation and certification tools” zullen we met de deelnemers over deze bouwstenen van gedachten wisselen. We kijken ernaar uit u te ontmoeten en strategische partnerschappen aan te gaan.

Better Biomass erkend door Europese Commissie

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

In Richtlijn 2009/28/EG, beter bekend als de ‘Renewable Energy Directive (RED)’ worden eisen gesteld om de duurzame herkomst van biomassa te borgen voor de productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Deze eisen hebben betrekking op reductie van broeikasgasemissies, bescherming van gebieden met een hoge biodiversiteit en koolstofvoorraden, en traceerbaarheid en transparantie in de keten.

De RED-eisen zijn opgenomen in NTA 8080-1:2015 (duurzaamheid) en NTA 8080-2:2015 (ketenbeheer). Met Better Biomass worden bedrijven beoordeeld of ze voldoen aan de NTA 8080 eisen. Bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen aan de RED te voldoen. Hiermee mogen hun producten meetellen in de doelstelling voor duurzame energie. Het uitvoeringsbesluit van deze nieuwe erkenning treedt op 18 december 2018 in werking.

Tweede erkenning op rij

In november 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat het Better Biomass certificatieschema goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’.

Better Biomass is van toepassing op vaste, vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen. Met de twee wettelijke erkenningen heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa op onafhankelijke wijze te borgen.

Better Biomass goedgekeurd voor conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen.

In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord. Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie door middel van bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk deze set aan voorwaarden overeengekomen. Aan de hand van certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Schemabeheerders kunnen hun certificatieschema ter beoordeling aanbieden aan de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE). Deze adviescommissie brengt vervolgens advies uit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het (gedeeltelijk) goedkeuren van het systeem.

Reikwijdte goedkeuring

In de Regeling worden vijf biomassacategorieën onderscheiden, variërend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De van toepassing zijnde duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass is voor alle biomassacategorieën en voor alle duurzaamheidseisen goedgekeurd. Op een onderdeel is nog een aanpassing nodig. Dit betreft het expliciet vermelden dat aan de in de Regeling opgenomen definitie van beschermde soorten is beoordeeld. Met deze goedkeuring kunnen biomassaproducenten wereldwijd onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie.

Better Biomass is niet alleen van toepassing op vaste biomassa, maar ook op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.

Better Biomass erkenning update

Het herziene Better Biomass schema is in april 2017 gelanceerd, voortbordurend op de tweede editie van NTA 8080 die de eisen aan duurzaamheid en ketenbeheer voor biomassa voor energietoepassing en biobased producten beschrijft. Better Biomass is zodanig opgesteld dat het ook kan worden toegepast om aan te tonen aan wettelijke eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa te voldoen. Het betreft de Europese richtlijn betreffende hernieuwbare energie (RED) voor biotransportbrandstoffen en vloeibare biomassa, en de Nederlandse regeling betreffende conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. In beide situaties behoren autoriteiten Better Biomass as vrijwillig schema te erkennen. Dit artikel geeft een update over deze erkenningsprocessen.

Richtlijn hernieuwbare energie (RED)

Better Biomass is bij de Europese Commissie ingediend om opnieuw te worden erkend als vrijwillig schema om aan te tonen aan de relevante eisen in de RED te voldoen. Deze erkenningsprocedure blijkt een langdurig proces te zijn. Ondertussen is de huidige erkenning (van 2012) verlopen, maar wordt deze nog steeds geaccepteerd door de autoriteiten in de lidstaten waar Better Biomass wordt toegepast door middel van tijdelijke verlengingen.

De technische beoordeling van het herziene Better Biomass schema is afgerond, wat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de schemadocumenten door het opnemen van ‘RED terminologie’ in plaats van verwijzingen naar de documenten waar deze informatie is opgenomen. Momenteel loopt de interne procedure en wordt het definitieve besluit voor het einde van juni 2018 verwacht.

Wanneer de Europese Commissie het herziene Better Biomass schema als vrijwillige schema heeft erkend, dan geldt deze versie ook voor organisaties die onder de RED hun activiteiten uitvoeren. Dit houdt in dat ze dan ook moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer zoals opgenomen in de tweede editie van NTA 8080 bij hun volgende reguliere opvolgingsaudit. Voor andere organisaties is het herziene Better Biomass schema reeds van toepassing.

Regeling duurzaamheid van vaste biomassa

Als onderdeel van het Energie Akkoord zijn de energiesector, NGO’s en overheid een set van duurzaamheidseisen voor vaste biomassa voor energietoepassingen overeengekomen, waaraan moet worden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze duurzaamheidseisen zijn opgenomen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, die sinds 1 januari 2018 in werking is getreden.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding heeft er al een beoordeling plaatsgevonden. Better Biomass heeft inmiddels de formele aanvraag ingediend om onder deze regeling te worden erkend. De bevindingen van de eerdere beoordeling zijn meegenomen in de toegezonden schemadocumenten. Een belangrijk aspect betreft de definitie van de verschillende biomassacategorieën die in de regeling wordt gehanteerd om onderscheid te kunnen maken in de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen afhankelijk van de biomassacategorie. Deze verduidelijking is nu ook opgenomen in de Better Biomass schemadocumenten.

Volgens de procedure neemt de beoordeling vanaf de externe inbreng door stakeholders tot en met het advies van de adviescommissie aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 22 weken in beslag. Gebaseerd op dit tijdschema wordt dit advies uiterlijk in september 2018 verwacht. Better Biomass was het eerste schema dat afgelopen jaar de documenten voor de eerste beoordeling had ingediend.

Ontmoet Better Biomass op Argus Biomass

De bijgewerkte Better Biomass schemadocumenten worden binnenkort gepubliceerd, zodat ze ook van kracht worden voor bestaande en nieuwe Better Biomass certificaathouders. De certificaathouders ontvangen hierover meer informatie over de wijzigingen en de mogelijke impact binnen hun huidige scope van certificatie.

Better Biomass schemamanager Jarno Dakhorst is aanwezig op de Argus Biomass conferentie, die van 17 t/m 19 april 2018 plaatsvindt in London. Deelnemers aan Argus Biomass kunnen hem daar ontmoeten voor een gesprek over de wijze waarop Better Biomass kan bijdragen aan het meer duurzaam en transparant maken van hun business.

 

NEN is joining World Bio Markets 2018. The congress is held at Passenger Terminal Amsterdam (PTA), on the 20-22 March 2018.

At 3.05pm on Day One, NEN will be part of the Panel Discussion: Achieving Sustainability Targets

  • What does a truly sustainable business model look like?
  • What are the business drivers of adopting bio-based alternatives?
  • How can bio-based contribute towards sustainability metrics such as CO2 reduction and recycling?

With this invite, we are offering you 15% off of your full access pass Contact us for your discount code.

 

Better Biomass als eerste certificatieschema ingediend bij adviescommissie onder Energieakkoord

Better Biomass heeft als eerste certificatieschema gebruik gemaakt van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om te worden beoordeeld tegen de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals overeengekomen in het Energieakkoord. De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) beoordeelt het schema. Stakeholders kunnen tot en met 11 september 2017 hun externe commentaar inbrengen.

Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie door middel van bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk voorwaarden overeengekomen waaraan deze biomassa moet voldoen ten aanzien van duurzame herkomst en traceerbaarheid. Aan de hand van certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Beheerders van certificatie- en verificatieschema’s kunnen hun systemen indienen voor beoordeling door de ADBE. Energiebedrijven kunnen vervolgens (voor deelaspecten) gebruik maken van erkende schema’s.

Externe inbreng

De procedure van de ADBE voorziet in de mogelijkheid dat stakeholders inbreng kunnen leveren op de adviesaanvraag. De ADBE is hierbij met name op zoek naar onderbouwde feiten en ervaringen over het in de praktijk functioneren van het ingediende schema. Voor Better Biomass kunnen stakeholders hun inbreng tot en met 11 september 2017 aanleveren via de website van ADBE. Om meegenomen te worden door de ADBE moet de externe inbreng voldoen aan een aantal voorwaarden die ook staan vermeld op de website.

Better Biomass

Bij de herziening van NTA 8080 is rekening gehouden met de ontwikkelingen onder het Energieakkoord. De twee delen van NTA 8080 beschrijven de duurzaamheidseisen en de eisen aan ketenbeheer voor biomassa voor energietoepassingen en biobased producten. Bedrijven moeten aan de eisen in NTA 8080 voldoen om in aanmerking te komen voor het Better Biomass certificaat. De beoordelingsmethode door certificatie-instellingen en de certificatiecriteria zijn opgenomen in het Better Biomass certificatieschema. Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is in april gepubliceerd.

Meer informatie

Op www.betterbiomass.com is meer informatie te vinden over het certificatiesysteem en de onderliggende documenten. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

NEN at Bio-Based Live

NEN is joining the Bio-Based Live Europe Congress as an exhibitor. The congress is held at University of Amsterdam, Science Park on the 31st May and 1st June 2017.

At 4.15pm on Day One, NEN will host the Standards and certifications Roundtable and at 12noon on Day Two, they will host the session ‘Certification: Using Standards and Labelling to Communicate important characteristics of bio-based product’ allowing for learning and discussion between our senior attendees and a fantastic insight into what is happening in the industry right now.

With this invite, we are offering you 15% off of your full access pass Contact us for your discount code.

OR, if you’re employed by a Brand or Retailer then you can attend for free by clicking here.

Nieuwe versie van Better Biomass schema gepubliceerd voor certificatie van duurzame biomassa

PERSBERICHT – Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080, de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten. Daarnaast sluit het schema aan bij de duurzaamheidseisen in  de gewijzigde Richtlijn Hernieuwbare Energie en bij de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals overeengekomen binnen het Energieakkoord. Ofwel, Better Biomass is up-to-date om de transitie naar een (circulaire) bio-economie te ondersteunen met geloofwaardige certificatie over de duurzaamheid van de gebruikte biomassa.

De biobased economie is een opkomende economie, waar op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen worden vervangen door op biomassa gebaseerde grondstoffen met potentiële milieu- en socio-economische voordelen. Een belangrijk aspect om deze transitie tot een succes te maken is het kunnen aantonen dat de biomassa die wordt ingezet van duurzame herkomst is. NTA 8080 beschrijft de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer om  de herkomst van biomassa te traceren. Het Better Biomass certificatieschema beschrijft de regels voor certificatie onder toezicht van een accreditatieinstelling. Met Better Biomass certificatie kunnen bedrijven aan de hand van een onafhankelijke beoordeling aantonen dat ze voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheidscriteria, zoals beschreven in NTA 8080.

Niet-RED en RED biomassaproducten

Better Biomass is een van de erkende vrijwillige schema’s om aan te tonen aan de duurzaamheidseisen te voldoen zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG, ook bekend als Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED als Engelse afkorting). De nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema wordt momenteel beoordeeld. Hangende deze procedure is de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema nog niet van toepassing op biomassaproducten die een bestemming als biotransportbrandstof of vloeibare biomassa voor andere energietoepassingen hebben, ofwel binnen de werkingssfeer van de RED vallen.

Met het lanceren van de nieuwe versie van het Better Biomass certificatieschema kunnen bedrijven die deel uitmaken van de leveringsketen voor biobased producten ook gebruik maken van Better Biomass. Verder kunnen bedrijven op het gebied van vaste en gasvormige biomassa hun certificatie opwaarderen door de state-of-the-art duurzaamheidscriteria te implementeren.

Meer informatie

De webportal www.betterbiomass.com geeft meer informatie en bevat documentatie over het Better Biomass certificatieschema. Belangstellende partijen zijn ook uitgenodigd voor de Better Biomass Day die op 7 juni 2017 wordt georganiseerd. Neem contact op met de Better Biomass schemabeheerders per e-mail info@betterbiomass.nl of telefoon +31 15 2 690 326 voor meer informatie.

Better Biomass Event – Wednesday 7 June –

Presentation of the Better Biomass Event

Jarno Dakhorst:Better Biomass Day – Updates certification system

Hylko Brandsma: Energy Pellets Moerdijk

Paul Hendrix: Better Biomass Eneco Presentatie

Zoltan Elek: Vortrag Better Biomass

Daniël Pol: ERGar General Presentation – Better Biomass 

Mariël Rouschop: Presentatie QS Certification

Eric Evers: DEKRA Better Biomass

Jeroen van Schendel: Presentatie Bio4Pack

Link to the report of the Better Biomass event: Report Better Biomass Event

 

 

NEN presentation and exhibition stand at World Biomass Markets, 27-29 March

NEN is participating in the World Biomass Markets in Amsterdam, 27th to 29th March. On Monday 27th March, during the World Bio Brands Markets, NEN will give a presentation titled: Shaping the bioeconomy with bio-based content and sustainable biomass certification. In this lecture, Harmen Willemse will discuss the two certification systems: Better Biomass and Bio-based content, focussing on how they enable credible claims regarding important characteristics for bio-based products and biomass for energy applications.

On the 28th and 29 of March, NEN will have a stand at the World Bio Markets exhibition, where our team will be available to discuss the opportunities of Better Biomass and Biobased content certification. Come visit us in our booth or schedule 1-2-1 private partnering meetings using the WBM Partnering App!